Vedtægter

Vedtægter for Keikokan Karate Kobudo Ryu

 

§ 1

Navn og hjemsted

Foreningen Keikokan karate kobudo Ryu er stiftet den 01.11.2001 og har hjemsted i Tårnby kommune.

Foreningen er tilsluttet DGI og er underlagt DGI`s love og bestemmelser.

 

§ 2

Formål

Foreningens formål er at dyrke karate og kobudo og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt. Det er endvidere foreningens formål at udvikle

medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

 

§ 3

Medlemskab

Som aktivt medlem kan optages enhver, der er fyldt 5 år.

Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve

idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab,

forlægges generalforsamlingen.

 

§ 4

Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens kasserer. For medlemmer under 18 år

skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.

 

§ 5

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I

forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen

afvikles.

 

§ 6

Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af

bestyrelsen.

 

§ 7

Restance

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

 

§ 8

Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade

for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende

generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens

vedtægt.

 

 

 

§ 9

Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling

afholdes én gang årligt inden udgangen af maj måned.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med fire ugers varsel ved

Mail..

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til

bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsendes disse

til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i

hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved

personligt fremmøde.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

§ 10

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

5) Fastsættelse af kontingent

6) Behandling af indkomne forslag

7) Valg af formand (i lige år)

8) Valg af kasserer (i ulige år)

9) Valg af sekretær (i ulige år)

10) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

11) Valg af to suppleanter til bestyrelsen

12) Valg af revisor og revisorsuppleant

13) Eventuelt

 

§ 11

Generalforsamlingens ledelse

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som

ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens

opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 17 og 18.

Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på

forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og

underskrives af dirigenten.

 

§ 12

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en

femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske

herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til

indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære

generalforsamling.

 

§ 13

Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan

nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af

dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger

føres en protokol.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og yderligere 3 medlemmer og vælges for to

år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden og 1  bestyrelsesmedlemmer er på valg i

lige år, medens kassereren, sekretæren og 1 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 14 år og har stemmeret, jf. § 9.

 

§ 14

Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. april afgive årsrapport for

det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og

skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Årsrapport udsendes til foreningens

medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

 

§ 15

Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren

skal hvert år i april [måned] gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede.

Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 16

Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 15.000 kr. kræves dog underskrift

af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af

generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end 50.000 kr. godkendes af generalforsamlingen.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler

foreningen.

 

§ 17

Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne

stemmer er for forslaget.

 

§ 18

Opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær

generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens

stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås

et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny

generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal

stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almenvelgørende

formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.